Paradised.world

Algemene Voorwaarden

Boekings-en annuleringsvoorwaarden 

 1. Door het ondertekenen van de boekingsbevestiging en/of het betalen van de aanbetaling en/of volledige bedrag verklaart deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na boeking plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Paradised het recht de reservering  te laten vervallen en gemaakte kosten te verhalen bij de klant.
 3. De boeking is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige te betalen bedrag.
 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Als deelnemers besluiten zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij na overhandigen van bewijs recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten.
  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van boeking.
  – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van boeking.
  – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van boeking.
  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma word de boeking niet terugbetaald.
 7. Paradised heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Paradised heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 8. Paradised heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

Aansprakelijkheid 

 1. Paradised zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Paradised is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadigingen van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Paradised. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische disclaimers

 1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meldt voorafgaande aan de activiteiten altijd aan de verantwoordelijke als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de verantwoordelijke het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte advies aanbieden.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus,

Wijzigingen in programmering retreats

 1. Paradised heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een gids/personeel wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de activiteiten niet (meer) kan verzorgen. Paradised zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

Huisregels

 1. Onze locaties zijn drugsvrij. Overmatig alcohol gebruik zijn tijdens de retraite niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Paradised is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. Paradised heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Paradised niet opvolgen, kunnen uit de retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van boekingsgelden.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Paradised en de deelnemers.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close